Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub

Seneste nytFrederik IX Bro

Anmærkning 24. november 2017:

Indtil videre vil duc d'alberne N-for broen blive udskiftet.
I hele perioden vil sejlløbet være spærret for al gennemsejling undtagen 1 til 2 gange dagligt i forbindelse med broåbning. Broåbningen koordineres af brovagten der kan kontaktes på tlf.: 54 82 31 70.
Arbejdet udføres fra prammen »Havnebyggeren« og fartøjet »Laura Munch« (OUXQ2), der kan kontaktes på VHF kanal 16 og 17.


Standernedhaling 2017

Læs formandens ord - pdf

Finn Jørgensen og Flemming Hermund haler standeren ned, mens Jan Krastrup ser på. 20 medlemmer var mødt op i blæsevejret 29. oktober. Markeringen af sejl-sæsonens afslutning blev holdt inden døre.


Søfartsstyrelsen gør rede for afmærkningen syd for Fr. IX's Bro

Artiklen er trykt i Bådmagasinet, nr. 11, 2017. Den indeholder Søfartsstyrelsens uredigerede besvarelser af Bådmagasinets spørgsmål om afmærkningen syd for Frederik IX's Bro.

TEKST: ØYVIND BORDAL.

Helt generelt: Hvis en båd går på grund i afmærket farvand – dvs. i en afmærket sejlrende – hvem er økonomisk ansvarlig for skaderne? Eller, formuleret på en anden måde: Har Søfartsstyrelsen som ansvarlig myndighed også et erstatningsansvar for de skader, der opstår som direkte følge af fejlplaceret afmærkning? Og hvis ikke, hvem har ansvaret? ”Til spørgsmålet om erstatningspligt bemærkes det, at offentlige myndigheder i Danmark yder erstatning i overensstemmelse med almindelig dansk erstatningsret. Om en myndighed kan drages til ansvar for en hændelse afhænger af de konkrete omstændigheder og sammenhænge i sagen samt eksempelsvis, om myndigheden har handlet uansvarligt (culpøs adfærd), og kan siges ikke at have levet op til, hvad der kan anses for professionel standard”. Hvorfor blev sømærkerne i det sydlige Guldborg Sund flyttet i juni/juli, hvis de fra starten var placeret korrekt?

”I forbindelse med vores inspektioner konstaterede styrelsen, at selv om afmærkningen var korrekt placeret, kunne den enkelte steder optimeres. Søfartsstyrelsen har således efter inspektionerne justeret tre positioner for at gøre rendens forløb mere lige og på den måde mere gennemskueligt. For de to positioners vedkommende var formålet ligeledes at øge dybden fra de 1,9 meter, som er opgivet i søkortet, til 2,1 meter”.

Hvorfor blev der udsendt søkortrettelser for at advare om forholdene, hvis sejlrenden var helt tryg at sejle i?

”Det skyldes, at styrelsen den 7. juni 2017 modtog et kort fra lokale sejlere over områder, hvor afmærkningen skulle stå forkert. Søfartsstyrelsen udsendte på den baggrund en advarsel om, at afmærkningen ikke kunne forventes at være på plads og i orden. Det er normal praksis, når der rapporteres om, at afmærkningen muligvis ikke står korrekt”.

Hvad kan forklaringen være på, at 16 både lige pludselig grundstøder i et lille, lokalt farvand – og lige præcis i en periode, hvor Søfartsstyrelsen udskifter den entreprenør som udfører det fysiske arbejde med afmærkningen? Er det sandsynligt, at de alle sammen har sejlet forkert?

”Vandstanden i Guldborg Sund varierer en del. Typisk mellem minus 30 cm og plus 20 cm – og noget mere i perioder med meget kraftig vind. Vandstanden er således med jævne mellemrum noget mindre end de 1,9 meter, der er opgivet i søkortet, idet vanddybden heri er angivet ved middel vandstand. Dette fremgår blandt andet. af DMI’s hjemmeside”.

Opsummerende: Er det rigtigt forstået, at Søfartsstyrelsen benægter, at der overhovedet har været problemer med dybden i sejlrenden – på trods af at der er udsendt officielle søkortrettelser, som advarer om lige præcis det? Og efter at 16 både er grundstødt i sejlrenden indenfor en kort periode og efter, at Søfartsstyrelsen selv har flyttet på mærkerne – hvorefter grundstødningerne ophørte?

”Søfartsstyrelsen modtog i forsommeren henvendelser om afmærkningens placering i Guldborg Sund. I alle tilfælde har Søfartsstyrelsen reageret ved at undersøge de indrapporterede forhold. Styrelsen har i den forbindelse anvendt ekkolod, side-scan sonar og i visse tilfælde dykkere til at undersøge bund og dybdeforhold på de steder, hvor der er rapporteret om, at der skulle være problemer. Inspektionerne viste, at afmærkningen stod korrekt”.

Arkivbillede, forår 2015.


Medlemmers sejlture

Toreby Sejlklubs gamle hjemmeside indeholder en række spændende beskrivelser af medlemmers sejlture - lige fra Limfjorden til Middelhavet. Vi vil gerne slå et slag for flere af disse turberetninger fra vores medlemmer. Send billeder og tekst til pt@c.dk. Billederne skal være i størst mulig oplysning og helst i formatet jpg (jpeg).

Karsten Pagh har taget dette billede af hustru Dorte Tornøe under sejlads mod Endelave i sommeren 2017. Karstens beretninger er trykt i "Dæmningen", de fleste af dem.

Her vil vi snarest bringe alle de fortællinger fra somrenes togter, som medlemmer af Toreby Sejlklub venligt har sendt til www.toreby-sejlklub.dk.


nyt for mænd

Toreby Sejlklubs sikkerhedsambassadør
("end ikke som fiskeføde"), Jørn Christensen,
har ladet opsætte "et pissoir til Dragonerne"
i klubbens miljøgård. "Det er afprøvet og virker.
For dem med en lille (forkortet af red.), så har
jeg opsat en skammel, så man kan nå op.
Den kunne desværre ikke komme længere ned
pga. soklen. Der er lavet en lille faskine med sten
ved afløbsrøret, så det er efter alle kunstens regler",
meddeler Jørn Christensen. "Så må vi håbe, det
aflaster lidt, når der er pres på vores 2 toiletter ved
begivenheder osv." slutter ambassadøren.
(Se illustrationen til venstre).


Oprensning af havnen i Toreby Sejlklub

På Jan Krastrups billede fra 25. august ses prøvetagningen af vandkvaliteten i Toreby Sejlklub.

Knud Mortensen har stillet båd til rådighed. Prøverne sendes til Miljøstyrelsen, der afgør, om Toreby Sejlklubs ansøgning om klaptilladelse kan efterkommes.
- Jeg håber, at det hele lykkes, så vi kan nå at få tilladelsen, og indlede oprensningsarbejdet i januar/februar 2018, hvor formanden, Carl Erik Hansen, har meddelt, at man starter oprensningen af havnebassinet i Vikingen – Nykøbing F. lystbådehavn, oplyser Jan Krastrup.

Efter at bestyrelsen har vedtaget at sætte uddybningsprocessen i gang, har Jan Krastrup aftalt med direktør Jesper Højenvang, at Foreningen af Lystbådehavne i Danmark skal stå for det krævende og langvarige papirarbejde.

FLID sørger herefter for myndighedskontakten og ansøgningsprocessen, herunder at udarbejde og få godkendt en fornuftig prøvetagningsplan, Foreningen indgår aftaler med prøvetagningsfirma og laboratorium samt står for dialogen / forhandlingerne med Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet om muligheden for at dumpe materialet nord eller syd for havnen/alternativt på land eller ved klapning. Desuden udarbejder Foreningen af Lystbådehavne i Danmark de nødvendige ansøgninger.

19. september meddelte Jesper Højenvang, at prøveresultatet ser pænt ud forud for ansøgningen om klaptilladelse, der forventes sendt i løbet af nogle dage.


Bådoptagninger 2017

  • Lørdag den 7. oktober fra klokken 8.00.
  • Søndag den 8. oktober fra klokken 8.00.
  • Lørdag den 28. oktober fra klokken 8.00.
  • Søndag den 29. oktober fra klokken 8.00.

Fra 23. august kan du skrive dig på listen i klubhuset.

Optagningsregler 2017

Hent som pdf


Mærkerne syd for Frederik IX's bro

1. oktober

Til ”Bådmagasinets” oktoberudgave oplyser Carl Erik Hansen, at en lokal sejler observerede, at sømærker blev flyttet en sen aften midt i sommerferien - med Søfartsstyrelsens vidende.

Bådmagasinet har bedt Rasmus Tambour om en forklaring, men han henviser til Søfartsstyrelsen, som endnu ikke ved redaktionens slutning havde svaret "Bådmagasinet". Så vidt www.toreby-sejlklub.dk erfarer, kan problemet skyldes mangelfuld kommunikation mellem den tidligere entreprenør og Søfartsstyrelsen.

11. august, Den danske havnelods:

Nykøbing Falster Havn, Dybder:

Mindste dybde i sejlløbet N for Nykøbing er 6,1 m. I det ca. 5 sømil lange, afmærkede sejlløb S for Nykøbing er konstateret dybder på ned til 1,9 m.

10. august, Lolland-Falsters Folketidende:

Søfartsstyrelsen afviser erstatningsansvar efter en grundstødning, hvor en sejler fra Jylland ramte en sten i sejlrenden. Styrelsen mener ikke at have handlet uansvarligt ved at hyre et lokalt firma til at justere mærkerne efter vinteren. Firmaet hævder, at mærkerne er anbragt på de korrekte positioner. Lokale sejlere mener ikke, at det var tilfældet, da sømærkerne blev justeret.


Søkortrettelse: Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund S. Nykøbing Falster S. Afmærkning ændret.
Detaljer På position 1) er udlagt afmærkning som anført. Afmærkningen på position 2) er inddraget.
1) 54° 44,990'N - 011° 52,428'E grøn stage med topbetegnelse
2) 54° 44,990'N - 011° 52,449'E rød stage med topbetegnelse
Søkort 163.
Publikation www.danskehavnelods.dk.
(SFS 10. juli 2017. Publiceret 11. juli 2017)

Rettelsen er føjet til søkort 163 og meddelt i Søkortrettelser 21. juli 2017.


Efterretninger: Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn N. Oplysning om dybde.

Referencer NM-410-17 - (udgår).
Detaljer Dybden i indsejlingen til bassinet på nævnte position er ca. 3 m. Dybden i bassinet inden for broen er ca. 2 m.
54° 46,357'N - 011° 51,774'E, Slotsbryggen.
Søkort 163.
Publikation www.danskehavnelods.dk.
(Guldborgsund Kommune 11. juli 2017. Publiceret 11. juli 2017)


Efterretninger: Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborgsund S. Afmærkning atter på plads og i orden.
Referencer NM-529-17 - (udgår).
Detaljer Afmærkningen mellem position 1) og 2) er atter på plads og i orden.
1) 54° 45,525'N - 011° 51,945'E Kong Frederik IX's Bro
2) 54° 40,123'N - 011° 52,025'E rød stage med topbetegnelse
Søkort 163.
(SFS 30. juni 2017. Publiceret 30. juni 2017)


Sten i sejlrenden syd for Fr. IX's Bro

13. juni

Carl Erik Hansen, formand for Sejlforeningen Vikingen, har bedt Søfartsstyrelsen om at se nærmere på sideafmærkningerne syd for Frederik IX's Bro, efter at 15 sejbåde er stødt på grund i denne sæson, oplyser Lolland-Falsters Folketidende. ”Sejlerne tror, at bøjerne står rigtigt, men det gør de ikke, siger Carl Erik Hansen til bladet.

Hvert år skal bøjernes placering kontrolleres, da is og strøm kan have flyttet dem i vinterens løb. I år er det et nyt firma, Sydhavsøernes Sø-Entreprise, der står for opgaven, og den er løst korrekt efter Søfartsstyrelsens anvisninger, siger Rasmus Tambour fra firmaet til Folketidende.

Det er sejlerne ikke enige med Rasmus Tambour om. En sejler fra Egå ramte en sten i sejlrenden med voldsom kraft på vej sydover og da han returnerede mod Nykøbing stødte han endnu en gang på en sten i sejlrenden. Båden – Hallberg Rassi 342 – fik en revne i skroget. En større motorsejler fik beskadiget roret.

Søfartsstyrelsen har meddelt Carl Erik Hansen, at en inspektion tidligst kan ske 20. juli. Det er for sent, mener Vikingens formand.

29. maj

Jeg havde i går den tvivlsomme fornøjelse at se en tysk gæstesejler ramme på en sten i sejlrenden syd for Frederik IX-s Bro", oplyser Henrik Lundvaldt, Toreby Sejlklub. Helt præcis på positionen 54.44,703N og 011.52,274E. Den tyske skipper sejlede i en Dehler 39, som har en dybgang på 2,0 m. Han lå et par bådlængder bag os præcis i vores spor. Vi ramte ikke grunden/stenen med vores 1,65m dybgang.

Når man sætter positionen ud i søkortet, og også på kortplotteren, ser det ud, som om det er en smule sydligt i forhold til afmærkningen i kortet, men ifølge den faktiske afmærkning lå vi midt i renden, som jo er god latin i den del af sundet, forklarer Henrik Lundvaldt, der i Warnemünde havde drøftet afmærkningen i det sydlige Guldborg Sund med Niels Thal Jensen, "Sejlforeningen Vikingen". Mærkerne er ikke på plads alle steder.

Med tanke på vores forestående pinsetur, og at der før har været nogen, der er sejlet på en sten på den tur, vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på oplevelsen, oplyser Henrik Lundvaldt.

Niels Thal Jensen har gjort Leila Nielsen, Guldborgsund Havne, opmærksom på problemet, og hun har sendt det videre til Søfartsstyrelsen som lovede at tage sig af det.

Stenens position er sat ind i kortet herunder:søkortrettelser - storstrømmen

5. maj 2017:


Kontaktliste 2017 - pdf


Arkivfoto: Hans Lund.


Skriv dig på listen, hvis din båd skal i vandet

11. marts.
Søsætningslisten er nu lagt i klubhuset hvor bådejerne kan skrive sig på.
Alle, der skal have en båd i vandet den 22. eller 23. april, skal skrive sig på inden den 12. april, hvorefter listerne inddrages.
Efterfølgende laves en ny liste med ca. tidspunkter for, hvornår hver enkelt båd forventes at komme i vandet.
Mvh.
Hans Lund.


El i båden - DFU arrangement 25. marts

Hej DFU medlemmer på Sjælland og Øerne.
Det er lykkedes DFU, at engagere eksperten Jens Kock til, at give en lektion omhandlende el. installation i både med praktiske anvisninger.
Han medbringer også fysiske eksempler på hvad der HAR VÆRET GÅET GALT.
Alt i alt er det værd at bruge en lørdag eftermiddag på.
HVOR OG HVORDAN?
DATO: 25. marts 2017.
TID: kl. 13.00.
HVOR: Sakskøbing Sportscenter, P. Hansens vej 15, 4990 Sakskøbing.
TILDMELDING: Til Bent Hansen på mail nr. bent@baph.dk eller telefonisk.
BEGRÆNSNING: 50 deltagere, først til mølle.
NÆRMERE OMTALE. Læs det i DFU bladet nr. 1-2017, eller fra hjemmesiden i blad nr. 1.
SERVERING: Kaffe og kage.
PRIS: Kr. 0,- DFU arrengement.
Med sejler hilsen.
DFU Formand og Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670


Ny kasserer i toreby Sejlklub

1. marts 2017

På grund af tidnød måtte Toreby Sejlklubs kasserer, Karsten Pagh, melde fra forud for den ordinære generalforsamling 28. februar. I stedet er Bo Abildgaard trådt til, - enstemmigt valg af de 34 stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvortil 45 var mødt. Karsten Pagh blev vagt som suppleant, hvor han afløser Bo Abildgaard. Som ny revisorsuppleant valgtes Niels Erik Brage. Genvalgt blev sekretær Palle Tørnqvist og bestyrelsesmedlem Henrik Lundvaldt. Revisorerne Bo Pedersen og Finn Jørgensen blev ligeledes genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, som formanden Jan Krastrup aflagde, samt den afgående kasserers regnskab. Beretningen kan læses i sin helhed under referater, som kan åbnes fra medlemssiden med id og password.


Klager over klaptilladelser

20. december 2016, DN's tekst:

Danmarks Naturfredningsforening påklagede 9. december 2016 en tilladelse til klapning (=placering på havbunden) af slam fra lystbådehavnen i Nykøbing F.

Begrundelsen for klagen er dels, at klaptilladelsen ikke lever op til kravene for den samlede påvirkning af klappladsen, dels at selve oprensningen i havnen ved sedimentspild vil kunne påvirke det beskyttede Natura 2000 område nr. 173 (bl.a. Guldborgsund).

Sammenholdt med, at Smålandsfarvandet i forvejen ikke opfylder god kemisk tilstand pga. miljøfarlige stoffer i fisk og skaldyr, finder DN det uacceptabelt, at SVANA (Styrelsen for VAnd- og NAturforvaltning) ikke forholder sig til den samlede (kumulerede) tilførsel af miljøfarlige stoffer til klappladsen og dermed til farvandet. Tilladelsen belyser ikke konsekvenser for Natura-2000 området.

I forvejen har DN Guldborgsund 31. august 2016 påklaget en tilladelse til klapning af sediment fra Kanalhavnen i Nykøbing F.

Den aktuelle tilladelse til Nykøbing Falster Lystbådehavn er helt parallel og derfor påklages også denne til Natur- og Miljøklagenævnet med præcis samme begrundelse.

Toreby Sejlklub

"Kronos" sejler havneslam fra Toreby Sejlklub til klappladsen ved Kogrund, 21. januar 2013. (Arkivbillede: Palle Tørnqvist).


Ny hjemmeside

8. december 2016
Fra i dag er skiftet til en ny hjemmeside for Toreby Sejlklub indledt. Tiden og skærmstørrelserne var løbet fra den gamle hjemmeside fra 2005. Mobiltelefoner og tablets er kommet til siden da. Vi har forsøgt at gøre hjemmesiden egnet til både computer, telefon og tablet. Den gamle hjemmeside vil stadig kunne åbnes som et arkiv over de næsten 12 år, den var i brug.


Over 400 overnattende gæster

Flere autocampere og færre sejlere i 2016

30. oktober 2016
Ved standernedhalingen i dag kunne formanden, Jan Krastrup blandt andet oplyse, at antallet af overnattende gæster er steget til 403, det højeste antal indtil. Flere autocampere besøger sejlklubben, mens færre sejlere finder vej.
Andre gæster slår sig ned ved borde og bænke, men et fåtal glemmer desværre, hvor affaldsbeholderne står, et stigende problem, som bestyrelsen ikke umiddelbart har en acceptabel løsning på, oplyste Jan Krastrup.
"Det er næsten dagligt i sommerperioden, at vi skal bruge kræfter på at fjerne henkastet affald fra disse personer. Efter at Burger King er åbnet i Guldborgsundcentret, er problemet med henkastet affald taget til".
"Den mørke og kolde tid er lige om hjørnet. Der er selvfølgelig ikke i vinterperioden den store aktivitet her i klubben og ved bådene, der nu står på land.
Det giver bedre arbejdsforhold for personer med onde hensigter.
Det er som regel i den mørke tid, at vi får besøg af disse uønskede personer, og de har allerede vist sig på vores område", sagde Jan Krastrup og opfordrede medlemmerne til at lægge vejen forbi sejlklubben, når lejlighed byder sig uden for sejlsæsonen.
Læs hele talen - pdf i nyt vindue.

Arkivfoto:


Sejlere og fiskere glemmer redningsvest

Frederiksborg Amts Avis - 13. juni 2016 kl. 04:05
Af Palle Høj.

Knap tre ud af fem fritidssejlere bruger redningsvest, mens det er kun godt hver fjerde fritidsfisker. Særlig i godt vejr dropper både sejlerne og fiskerne redningsvesten. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker i stille vejr - i 2013 og 2014 var det 88 procent af alle ulykker. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.
- Spørger man sejlerne og fiskerne, svarer 94 procent at de har redningsveste ombord til alle, men det er altså ikke altid, at de bliver brugt, fortæller sekretariatsleder i Søsportens Sikkerhedsråd, Sten Emborg.
Netop Søsportens Sikkerhedsråd har i en ny og omfattende undersøgelse - den største herhjemme - kortlagt, hvor mange fiskere og sejlere, der bærer redningsvest, når de sejler ind og ud af de danske havne.
Optællingen er foretaget i 15 havne fordelt over hele landet og inkluderer 1.970 både.
- 55 procent af personerne ombord bærer redningsvest, og vi kan se, at der eksisterer en form for social påvirkning. Når én person ombord bærer redningsvest, bærer alle ofte redningsvest, hvilket ses i 46 procent af bådene. I 39 procent af tilfældene er der ingen, der bærer vest på bådene. Så det betyder altså noget, at én ombord går forrest og tager vesten på, siger Sten Emborg.
Han opfordrer derfor til, at bådejeren tager skipperansvar og sørger for, at der er redningsveste til alle ombord, og at de bliver brugt.
- Vi ser samtidig en tendens til, at det er sejlerne, der oftest bruger vest. Knap tre ud af fem sejlere havde redningsvest på, mens det var godt hver fjerde fisker. Ofte begrunder fiskerne det med, at det begrænser deres bevægelsesfrihed, mens sejlerne ikke ser vesten som nødvendig, når vejret er godt. Men man kommer ikke uden om, at de udsætter sig selv for en unødig risiko ved at undlade redningsvesten, siger Sten Emborg.
En anden sejlivet myte er, at der ikke sker ulykker i godt vejr, og det får en stor del til at droppe vesten, når vejrforholdene er gode. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker netop i stille vejr. I årene 2013 og 2014 var det 88 procent af alle ulykker.


Blomsterkumme og mudder under angreb af bil og båd

2. juni 2016
Bil og båd gik torsdag aften til angreb på henholdsvis en af blomsterkummerne på dæmningen og mudderet nede på bunden af havnebassinet ud for B-broen.
Blomsterkummen blev nærmest kørt helt flad, som det ses på billedet, og bilens ejer ringede til formand Jan Krastrup med oplysningen, at skaden anmeldes til forsikringsselskabet.
Mudderet ved B-broen stiftede Jørn Bonde med frue bekendtskab med, da de ville ud på den første sejltur i deres nyindkøbte "Shanty", som Finn Larsen har solgt dem. Motoren kunne ikke trække "Shanty" baglæns ud af mudderbanken, men med en påhængsmotor er man manøvredygtig, og et skarp drej fremad bragte "Shanty" flot.


Sejlere fra Toreby Sejlklub reddede folk i havsnød

Lolland-Falsters Folketidende 17. maj 2016
En familie med tre børn kom pinsedag om aftenen i vanskeligheder under en sejltur fra Svinø på Sydsjælland. Ved Askø satte bådens påhængsmotor ud, og familien var ikke i stand til at få den i gang igen.
Båden drev rundt i tiltagende vind og med bølger på halvanden til to meter, og familie slog derfor alarm.
Hjælpen skulle komme fra Maltrup Havn ved Sakskøbing, hvor 12 fartøjer fra Toreby Sejlklub holdt pinsetræf.
Ved 20-tiden kom havnefogeden ned og spurgte, om der var nogen der kunne sejle ud for at hjælpe den nødstedte familie. En af sejlerne, Niels Bo Pedersen, meldte sig og fik tre andre med.
- Da vi nåede ud til båden drev den rundt halvanden sømil øst for Askø, og børnene var godt søsyge. Det lykkedes os at få en trosse om bord og tage den sjællandske båd på slæb til Maltrup, hvor familien blev varmet op med kaffe og omsorg. De var naturligvis forkomne, og også bange, men havde ikke lidt fysisk overlast, fortæller Niels Bo Pedersen.
Redningsaktionen var overstået ved 23-tiden.
- Det blæste op undervejs ud til stedet, og inden vi nåede hjem var det også blevet mørkt, fortæller Niels Bo Pedersen.
På vej til stedet kontaktede han Lyngby Radio, som bad ham fortsætte da han var nærmeste fartøj til den nødstedte båd. Man vurderede, at det ville tage væsentlig længere tid at få hjemmeværnets patruljefartøj fra Vordingborg frem.
Den nødstedte jolle, der var 21 fod, blev senere kørt hjem på trailer.Jytte Pedersen, Toreby Sejlklub, tog dette billede under redningsaktionen. Foruden hendes mand, Bo, deltog Flemming Hermund, Finn Jørgensen og John Holstebro i bjærgningen af de nødstedte ved Askø, oplyser Hans Lund, Toreby Sejlklub. Det var en barsk tur for de fire garvede og erfarne sejlere.
Havnefoged Svend Nymand henvendte sig ved otte-tiden om aftenen, oplyser Bo Pedersen. Vi fik en position og beregnede, at vi ville kunne nå frem på ca. 20 minutter, da min motorbåd kan gå ca. 12-13 knob. Vi havde nok også lidt mere fart på end de påbudte fem knob i Sakskøbing Fjord.
Havaristen blev lokaliseret ved et svagt lys syd for Stemmetofte. Et reb blev kastet over og grebet i andet forsøg. Bølgerne havde rejst sig under en regnbyge og bevirkede, at bådene rullede noget. Farten var ca. seks-syv knob ind mod Sakskøbing Fjord og Maltrup Vænge i tiltagende mørke.
For Bo Pedersen og Finn Jørgensen var redningsaktionen rutine fra mange år i Falck. John Holstebro og Flemming Hermund kunne assistere som rutinerede sejlere. Der var brug for alle.