Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

TOREBY SEJLKLUB

Seneste nyt 2017-18


Oprensning af havnen

18. februar

Rederiet Høj er hyret til opgravning af alle 6000 kubikmeter havneslam, som Miljøstyrelsens klaptilladelse omfatter. Rederiet oplyser, at uddybningen kan gå i gang i slutningen af marts. Vi forventer, at den er bragt til ende forud for søsætningerne 21. og 22. april.

12. januar

Toreby Sejlklubs bestyrelse har besluttet at indlede forhandlinger med et af de to rederier, som har givet tilbud på oprensning af havnen. Miljøstyrelsens klaptilladelse omfatter 6.000 kubikmeter. Tilladelsen kan udnyttes fra 18. januar, såfremt der ikke forinden er indsendt klage over tilladelsen. Det ventes, at oprensningen kan gå i gang i februar/marts.


Ingen gennemsejling i en forårsuge

Mellem den 26. april og den 2. maj 2018 kan Frederik IX's Bro ikke åbnes.

Bro og Tunnelvedligehold meddeler 20. december 2017:

I forbindelse med udførelse af svelleudveksling og andre vedligeholdsarbejder på jernbane klappen af Kong Frederik den IX’s bro i Nykøbing Falster vil det være nødvendigt at afspærre klapfaget på broen totalt for underført sejlende trafik. Dvs. klapfaget/gennemsejlingsfaget på broen vil være spærret for åbning i forhold til den underførte skibstrafik og spærret for gennemsejling af mindre fartøjer, sidstnævnte som følge af opsætning af stillads på undersiden af broklappen.

Arbejdet er planlagt til udførelse fra onsdag den 26. april 2018 kl. 19.00 til og med onsdag den 2. maj 2018 kl. 07.00. Arbejdet er lagt i dette tidsrum (i forbindelse med Store Bededag) af hensyn til at forstyrre togtrafikken mindst muligt, og samtidig relativt tidligt på året for desuden at genere lystsejladsen mindst muligt.

Arbejdet er nødvendigt og skal udføres for at sikre broens funktion og drift fremadrettet, i dette tilfælde særligt i forhold til jernbanetrafikken. Der skal bl.a. udføres diverse vedligeholdsarbejder i sporet på broklappen og udveksles tømmer henover hele klapfaget. Arbejdet udføres i en indmeldt sporspærring som ikke kan ændres.

I forbindelse med anmeldelse af arbejdet til søfartsstyrelsen og advisering i efterretning for søfarende skal jeg bede om Jeres evt. kommentarer, indvendinger eller lign. i forhold til ovenstående planlagte arbejder.

Såfremt I ikke har indvendinger i forhold til ovenstående arbejder skal jeg bede om en tilbagemelding hvor I bekræfter dette.

Tilbagemelding skal ske senest onsdag den 17. januar 2018.

I er naturligvis også meget velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk såfremt I har spørgsmål.

I ønskes endvidere en glædelig jul og et godt nytår.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Niclas Grønkjær Rasmussen

Civilingeniør

Bro- og Tunnelvedligehold


Uddybning af havnen

21. december 2017:

Miljøstyrelsen meddelte i dag klaptilladelse for 6.000 kubikmeter havneslam. Klagefristen er 18. januar 2018. Herefter kan uddybningen gå i gang, såfremt der ikke er gjort indsigelse fra klageberettigede parter.

11. december 2017

FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, har bistået Toreby Sejlklub med forarbejde og ansøgning til Miljøministeriet om tilladelse til at klappe 5.000 kubikmeter havneslam ved Kogrund i Smålandsfarvandet. På Jan Krastrups billede, herover , tages bundprøver fra Knud Mortensens jolle. Ifølge FLID's direktør Jan Højenvang, ser prøverne gode ud.

Bestyrelsen håber, at klaptilladelsen foreligger i januar 2018, således at Toreby Sejlklub kan entrere sig med samme firma, der allerede er i gang med at uddybe Nykøbing F. Lystbådehavn. Dette arbejde har været sat i bero af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, der imidlertid trak klagen tilbage i efteråret efter forhandlinger med Guldborgsund Kommune og Lystbådehavnen.


Kasserer-skift i Toreby Sejlklub

Fra bestyrelsesmødet 30. november:

Efter gensidig aftale er Bo Abildgaard fratrådt hvervet som kasserer og bestyrelsesmedlem på grund af mangel på tid. Karsten Pagh har indvilliget i at varetage kassererfunktonen. Bestyrelsen beklager de ulemper for nogle medlemmer, som kassererskiftet har medført. Jan Krastrup udtrykte på mødet bestyrelsens taknemlighed overfor Karstens beslutning. Hans Lund, Karsten Pagh og Jan Krastrup fører regnskab og regninger á jour.
Januar-terminen med udsendelse af girokort og klubblad ændres til marts med betaligsfrist 1. april. "Dæmningens" april-udgave flyttes til juni, besluttede bestyrelsen.